Algemene (gebruiks)voorwaarden

Versie 2020-1, 25 juni 2020

 

Inhoudsopgave

Over deze voorwaarden

Aanmelden en inloggen

Minderjarigheid

Verantwoordelijkheid

Beëindiging en uitschrijven

Gebruik van de website

Aansprakelijkheid

Toepasselijkheid

 

 

 

 

Over deze voorwaarden

Tante Lin is een initiatief van Linda Maas. Zij is voor de gebruiksvoorwaarden van de website www.tantelin.nl (de wesbite, of Tante Lin) verantwoordelijk. Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website (zoals een webshop of nieuwsbrief) is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt of anderszins persoonsgegevens invult. Door dat te doen ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Tante Lin behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website. Wijzigingen van de voorwaarden gelden vanaf 14 dagen na publicatie op de website. Wil je op de hoogte blijven van dergelijke wijzigingen dan adviseren we je zo af en toe eens te kijken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Let daarbij vooral op het versienummer zoals vermeld onder de kop van deze voorwaarden.

 

Aanmelden en inloggen

Inloggen op je account doe je met de combinatie van je e-mailadres en je wachtwoord. Binnen de aanmeldingsprocedure vul je een formulier in met een aantal verplichte velden waaronder dus je e-mailadres en zelf te kiezen wachtwoord. Als een verplicht veld niet is ingevuld kan je inschrijving niet verwerkt worden. Met het opgeven van je gegevens verklaar je impliciet het formulier naar waarheid in te vullen.

 

Nadat het aanmeldingsproces is afgerond krijgt je toegang tot je account. Dit account en het gebruik ervan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Daaruit volgt dat Tante Lin niet aansprakelijk is wanneer je verkeerde gegevens opgeeft, of wanneer de door jou opgegeven gegevens verloren gaan als gevolg van storingen in het netwerk, de hardware of de software van de website.

 

Minderjarigheid

Ben je nog geen 16 jaar? Dan kun je helaas niet zomaar zelf een account aanmaken. We hebben dan eerst een verklaring nodig van je ouders of verzorgers. Die moeten namelijk volgens de wet verklaren dat wij jouw persoonsgegevens mogen opslaan in onze systemen. Dat is niet om je te pesten, maar om je te beschermen tegen allerlei verplichtingen die je zou kunnen aangaan als je met je eigen account bijvoorbeeld online spullen gaat kopen. O, en nog iets: als we zo’n verklaring krijgen van je ouders of verzorgers, dan moeten we die natuurlijk wel kunnen controleren.

 

Verantwoordelijkheid

Alle gebruik van en activiteiten op de website vallen onder je eigen verantwoordelijkheid, ook wanneer jouw account door een ander wordt gebruikt, of je daar nou toestemming voor hebt gegeven of niet. Wees dus zuinig op je inloggegevens en geef die nooit aan een ander.

 

Als je redenen hebt om aan te nemen dat je account niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of gebruik van je inschrijfgegevens op de website, onderneem dan direct actie. Pas onmiddellijk je wachtwoord aan en stel de beheerders van de website direct op de hoogte van je vermoeden.

 

Beeindiging en uitschrijven

Als je niet langer gebruik wil maken van de website, of onderdelen daarvan zoals de webshop en de nieuwsbrief, dan kun je je inschrijving of account opheffen. Na beëindiging heb je geen toegang meer tot die onderdelen van de website waarvoor een account noodzakelijk is. Let wel op dat dit niet betekent dat al je gegevens dan ook worden gewist. Voor bijvoorbeeld de aankopen die je eventueel op de website hebt gedaan worden transactiegegevens vastgelegd en bewaard, onder meer vanwege fiscale redenen. Lees hierover alle details in onze Privacyverklaring. Daar lees je ook wat je moet doen om je persoonsgegevens te (laten) verwijderen of anonimiseren.

 

Ook Tante Lin kan besluiten je account te beëindigen of je toegang tot de website te blokkeren. Op verzoek zullen we waar mogelijk zo’n besluit proberen toe te lichten, maar we zijn daartoe niet verplicht. Tante Lin is bovendien te allen tijde bevoegd om de website te staken, op te heffen, of aan een derde over te dragen. Bij overdracht aan een derde partij blijven deze voorwaarden gehandhaafd onder verantwoordelijkheid van die partij.

 

Gebruik van de website

Bij het gebruik van de website van Tante Lin heb je een aantal verantwoordelijkheden. Die hebben allemaal betrekking op verantwoordelijk gedrag. Zo ben je – net als overal in het dagelijks leven – verplicht je te gedragen in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Daarnaast moet je je houden aan het bepaalde in deze overeenkomst.

 

Er zijn ook dingen die je niet moet doen. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op het hinderen of beperken van andere gebruikers, of op het verstoren van de werking van de website. Alles wat je doet dat schade toebrengt aan de website of aan andere gebruikers van de website kan worden aangemerkt als een onrechtmatige daad. Denk bijvoorbeeld aan het verspreiden van virussen, het plaatsen van misleidende of beledigende content en het sturen van spam of het wijzigen of beschadigen van onderdelen van de website. Dat mag je niet. Dat wil je niet. Dus doe die dingen ook niet.

 

Als je zoiets toch doet, of in algemene zin handelt in strijd met deze voorwaarden dan kan Tante Lin besluiten maatregelen te nemen. Denk bij maatregelen dan bijvoorbeeld aan:

  • het tijdelijk of permanent uitsluiten van je toegang tot de website;
  • het beëindigen van je account;
  • het op jou verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van je handelen.

Tante Lin is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die jij lijdt of maakt wanneer we gebruik maken van voornoemde bevoegdheden.

 

Aansprakelijkheid

Tante Lin besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar website. Desondanks kunnen we niet garanderen dat alle gegevens volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de websites.

 

Evenmin is Tante Lin aansprakelijk voor de inhoud van content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders, op de websites is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

 

Tante Lin kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor jij de informatie raadpleegt. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

De informatie op deze Website wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Tante Lin mag in voorkomende gevallen informatie van de website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van onder meer mogelijke inbreuk op rechten van derden. Tante Lin heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

 

Toepasselijkheid

Deze (gebruiks)voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmand is leeg